723 111 300 tomek@zustal.pl
Zaznacz stronę

KOMPLEKSOWE DOSTAWY STALI

Z TRANSPORTEM NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

W kooperacji:
centrum serwisowe
śrutowanie
malowanie na mokro
malowanie proszkowe
cynkowanie ogniowe

Zobacz więcej

O nas

Nasza firma jest odpowiedzią na coraz większe wymagania klientów związanych z jakością, ceną oraz oszczędnością czasu.

Nasze nowatorskie rozwiązania pozwalają nam zaoszczędzić Twój czas i pieniądze związane z zakupem i dostawą stali.

Współpracujemy z najlepszymi producentami oraz hurtowniami. Dzięki wysokim rabatom oraz odpowiedniej logistyce możemy zaproponować Ci zakup stali w najlepszych cenach.

Zapraszamy do składania zapytań.

Oferta

R

Blachy

R

Płaskowniki

R

Kształtowniki gorącowalcowane

R

Pręty

R

Profile zamknięte

R

Rury

R

Kraty pomostowe

R

Walcówka

R

Inne wg. specyfikacji klienta

Dostarczamy materiały ze stali:

  • konstrukcyjnej
  • stopowej
  • nierdzewnej
  • kwasoodpornej
  • żaroodpornej
  • narzędziowej
Ogólne Warunki Sprzedaży

1.Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część wszelkich realizacji zamówień.
2.Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.zustal.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
3.Wszystkie oferty cenowe udostępniane klientom na ich zapytania telefoniczne, pisemne, lub e-mailowe mają określony okres ważności, wskazany w ofercie. Związane jest to z dynamiką rynku oraz mogącymi wystąpić zmianami cenowymi.
4.Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego.
5. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub faxem.
6.Ustne porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez Sprzedawcę w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są dla Stron wiążące, o ile nie zostaną potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej.
7. Wyroby dostarczane są transportem zewnętrznym.
8. Dostarczone wyroby są zgodne z podstawowymi wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych lub powinny być dokładnie sprecyzowane w zamówieniu.
9. W przypadku gdy po złożeniu zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru Sprzedawca ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny uwzględniając faktyczny wzrost czynników cenotwórczych. Szczególnie dotyczy to podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych, wzrost kursu waluty o 1% oraz innych obciążeń publiczno-prawnych. Powyższe uprawnienie przysługuje również sprzedawcy w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu towaru w stosunku do cen z chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
10. Rozliczenie dostawy prowadzone jest wg wagi rzeczywistej lub wg wagi teoretycznej, o ile strony nie ustalą inaczej. Jest dopuszczalna tolerancja ilościowa +/- 10% dla każdej pozycji i całości zamówienia.
11. Sprzedawca zastrzega, że przy sprzedaży wyrobów hutniczych wg wagi teoretycznej ich waga ustalana jest na podstawie objętości wyrobu i przyjmuje się następujący ciężar teoretyczny : – 8,0 kg/dm3 dla wszystkich blach ze stali węglowej, nierdzewnej, jakościowej i żaroodpornej. Dla wyrobów hutniczych, których ciężar jest ustalany wg długości przyjmuje się wagi wskazane w przelicznikach tj. masa 1mb [kg/m] określonych w normach.
12.Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. mb, kg)
13. Wyroby mogą być pokryte nalotem korozji, która nie wpływa na jakość i właściwości wyrobu..
14.Sprzedawca zastrzega, iż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia.
15.Gdy Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub jej części z przyczyn niezależnych od Sprzedającego a zależnych od producenta towaru, przysługiwać mu będzie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub jej części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.
16. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość Towaru, przesyła się drogą elektroniczną, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie, do 5 dni od daty dostawy. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.
17. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującego.
18. Ewentualna reklamacja Kupujący zgłasza drogą pisemną zaraz po zrealizowaniu dostawy i stwierdzeniu niezgodności dotyczącej:
– ilości zamówionych wyrobów,
– niezgodności gatunku i wymiarów wyrobu,
– wad widocznych na powierzchni wyrobu,
– wad wewnętrznych do 3 miesięcy od daty dostawy.

Kontakt

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

biuro(at)zustal.pl

Kontakt w sprawie ofert: Tomasz Pietrzyk - 723 111 300
tel: 32 727 51 88
fax: 32 727 51 93

42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Stawowa 94

Grupa Zustal Sp z o.o. NIP: 6292479371 REGON: 366934302 Numer KRS: 0000671863